Oliwianie.pl

Portal Rady Dzielnicy Oliwa

13 czerwca 2024 roku Rada Oliwy przyjęła w trybie nadzwyczajnym uchwałę dotyczącą przyszłości Hali Olivia.

Uchwała Nr XXII/85/24

Rady Dzielnicy Oliwa

z dnia 13 czerwca 2024

 

w sprawie dalszego użytkowania należącej do Gminy Miasta Gdańska Hali Olivia w Gdańsku - Oliwie

 

Na podstawie § 15 ust. 1, pkt. 5, 14, 18 i 20 Statutu Dzielnicy Oliwa uchwalonego na podstawie uchwały LII/1169/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 kwietnia 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Dzielnicy Oliwa (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 20 maja 2014 r.  poz. 1954  z późn. zm.)

 

 

Rada Dzielnicy Oliwa uchwala, co następuje:

 

  • 1

Rada Dzielnicy Oliwa wzywa Prezydenta Miasta Gdańska do podjęcia skutecznych działań prowadzących do przywrócenia prawa posiadania nad całą nieruchomością hali widowiskowo - sportowej Olivia w Gdańsku – Oliwie i wywłaszczenie dotychczasowego użytkownika.

  • 2

 

Rada Dzielnicy Oliwa wzywa Prezydenta Miasta Gdańska do przejęcia nadzoru i wyłonienia w transparentny sposób nowego operatora hali widowiskowo - sportowej w Gdańsku – Oliwie.

 

  • 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Dzielnicy Oliwa.

 

  • 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodnicząca

 Rady Dzielnicy Oliwa

 

   Zofia Pomirska

 

 

 

Uzasadnienie

 

 

Hala widowiskowo - sportowa Olivia jest własnością Gminy Miasta Gdańska. Na podstawie zawartej w 1998 roku umowie użytkowania oraz kolejnych umów, zarządcą hali i terenu na czas określony jest Gdański Klub Sportowy „Stoczniowiec”.

 

6 czerwca 2024 roku Walne Zgromadzenie Delegatów Klubu GKS Stoczniowiec przyjęło uchwałę w sprawie realizacji strategii Klubu w oparciu o infrastrukturę sportową Hali Sportowo – Widowiskowej Olivia w Gdańsku. W uchwale tej zapisano, że cyt.  „nie jest dopuszczalne prowadzenie działalności sportowej przez inne organizacje, stowarzyszenia i fundacje na terenie Hali Sportowo – Widowiskowej w Gdańsku. W szczególności dotyczy to podmiotów korzystających z infrastruktury „lodowej” prowadzących działalność sportową w ramach struktur Polskiego Związku Hokeja na lodzie”.

 

W paragrafie 2 zapisano: „Gdański Klub Sportowy „Stoczniowiec” jest jedynym stowarzyszeniem kultury fizycznej, które może swobodnie prowadzić szkolenie sportowe w obiekcie HSW Olivia na każdym szczeblu rozgrywek w ramach praw i obowiązków wynikających z odpowiednich przepisów Polskiego Związku hokeja na lodzie”.

 

Zdaniem Rady Dzielnicy Oliwa, sformułowania te mają cechy działań monopolistycznych i uniemożliwiają w oparciu o publiczny majątek Gminy Miasta Gdańska dalszego rozwoju i upowszechniania wielu dyscyplin sportowych oraz wspierania cennych i oddolnych inicjatyw pobudzających życie sportowe w Gdańsku.

 

Na takie działania nie ma naszej zgody, dlatego wzywamy Prezydenta Miasta Gdańska do działań, których finałem będzie możliwość korzystania z majątku Gminy przez wszystkich chętnych a nie tylko przez jeden podmiot.

 

 

 

 

 


Aktualności

Radni Dzielnicy

Dyżury

Komisje