Oliwianie.pl

Portal Rady Dzielnicy Oliwa

Zwołuję 13 czerwca (czwartek) o godzinie 19.00 obrady XXII sesji Rady Dzielnicy Oliwa w siedzibie Rady przy ul. Opata Jacka Rybińskiego 10, z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Zmiany w Uchwale w sprawie podziału środków przeznaczonych do dyspozycji Rady Dzielnicy na 2024 rok
 2. Uchwała w sprawie ustanowienia Strefy Ruchu na działce nr 239/2
 3. Uchwała w sprawie w sprawie lokalizacji i zmiany nazwy przystanków autobusowych Cystersów 01 i Cystersów 02
 4. Uchwała w sprawie braku systemowych rozwiązań dla obsługi ruchu turystycznego w Oliwie oraz problemu parkowania autobusów turystycznych przy ul. Cystersów
 5. Przygotowania i promocja wyborów do Rady Oliwy
 6. Wolne wnioski.
 7. Zakończenie obrad.

 

 

 

Przewodnicząca Rady Dzielnicy Oliwa

Zofia Pomirska

 

Projekty uchwał:

 

Uchwała Nr XXII/82/24 (projekt)

Rady Dzielnicy Oliwa

z dnia 13 czerwca 2024 roku

 

zmieniająca uchwałę Nr XXI 75/24 Rady Dzielnicy Oliwa z dnia 1 lutego 2024 roku w sprawie przeznaczenia środków finansowych

 

Na podstawie § 34 ust. 3 Statutu Dzielnicy Oliwa uchwalonego na podstawie uchwały LII/1169/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 kwietnia 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Dzielnicy Oliwa (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 20 maja 2014 r.  poz. 1954  z późn. zm.) oraz uchwały Nr LXVI/1693/23 Rady Miasta Gdańska z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie wyodrębnienia na rok 2024 środków finansowych na działalność statutową jednostek pomocniczych.

 

 

Rada Dzielnicy Oliwa uchwala, co następuje:

 

 • 1

W uchwale Nr XXI 75/24 Rady Dzielnicy Oliwa z dnia 1 lutego 2024 roku w sprawie przeznaczenia środków finansowych, wprowadza się następujące zmiany:

 

 1. W 1 pkt. 22 otrzymuje brzmienie: „Sfinansowanie wyposażenia zielonej przestrzeni przed budynkiem Szkoły Podstawowej nr 23 – 10 000 zł”.
 2. W 1 dodaje się pkt. 23 w brzmieniu: „Sfinansowanie modernizacji strony internetowej Rady Dzielnicy Oliwa – 5050 zł”.
 3. W 1 dodaje się pkt. 24 w brzmieniu: „Sfinansowanie organizacji wystawy plenerowej dotyczącej ochrony Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego – 2 000 zł”.
 4. W 1 dodaje się pkt. 25 w brzmieniu: „Sfinansowanie pielęgnacji i pozbawiania oliwskich drzew jemioły – 31 128 zł
 5. W 1 dodaje się pkt. 26 w brzmieniu: Rezerwa budżetowa – 0 zł

 

 • 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Dzielnicy Oliwa.

 

 • 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca

 Rady Dzielnicy Oliwa

 

   Zofia Pomirska

 


Uchwała Nr XXII/83/24 (projekt)

Rady Dzielnicy Oliwa

z dnia 13 czerwca 2024

 

w sprawie ustanowienia Strefy Ruchu na działce nr 239/2

 

 

Na podstawie § 15 ust. 1, pkt. 14 Statutu Dzielnicy Oliwa uchwalonego na podstawie uchwały LII/1169/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 kwietnia 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Dzielnicy Oliwa (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 20 maja 2014 r.  poz. 1954  z późn. zm.)

 

 

Rada Dzielnicy Oliwa uchwala, co następuje:

 

 • 1

Rada Dzielnicy Oliwa wnioskuje o ustanowienie Strefy Ruchu na działce nr 239/2

 

 

 • 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Dzielnicy Oliwa.

 

 • 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodnicząca

 Rady Dzielnicy Oliwa

 

   Zofia Pomirska

 

 

 

Uzasadnienie

 

Mieszkańcy budynków Stary Rynek Oliwski 1, 2 oraz firma Koma Usługi Komunalne zgłaszają poważne problemy związane z parkowaniem pojazdów na posesji działki nr 239/2 w Gdańsku Oliwie. Parkowanie to, często uniemożliwia lub utrudnia mieszkańcom dojazd na posesję oraz do komórek, co powoduje znaczne niedogodności w codziennym funkcjonowaniu. Dodatkowo, firma świadcząca usługi wywozu odpadów komunalnych napotyka trudności w dojeździe do punktu gromadzenia odpadów z powodu zaparkowanych pojazdów. Zdarzają się sytuacje, że z uwagi na zablokowanie dojazdu i dostępu przez parkujące pojazdy, pojemniki na śmieci nie są opróżniane.

Ograniczenie wjazdu na przedmiotowe podwórko znakiem B-1 "zakaz ruchu" z tablicą informacyjną „Nie dotyczy Mieszkańców budynków Stary Rynek Oliwski 1-2, Służb Komunalnych, Zaopatrzenia oraz Warsztatu do 5 pojazdów” nie przynosi oczekiwanych rezultatów, ponieważ użytkownicy ruchu drogowego nie respektują tego ograniczenia. Brak oznaczenia strefy ruchu dodatkowo utrudnia egzekwowanie przepisów przez służby porządkowe, co skutkuje bezskutecznymi interwencjami Policji i Straży Miejskiej.

Z uwagi na trudności z wydzierżawieniem działki nr 239/2  oraz jej wykorzystywanie przez wiele podmiotów (Mieszkańcy budynków Stary Rynek Oliwski 1,2 Warsztat oraz Restauracja), ustanowienie strefy ruchu wydaje się być najlepszą opcją. Strefa ruchu umożliwiłaby lepszą kontrolę nad parkowaniem na posesji oraz zapewniła dostęp do niej Mieszkańcom oraz służbom komunalnym i zaopatrzenia. Dodatkowo, ustanowienie strefy ruchu przyczyniłoby się do zwiększenia porządku i bezpieczeństwa na terenie posesji oraz ulżyło mieszkańcom w codziennych problemach związanych z dojazdem i parkowaniem pojazdów.

                                                                                        


Uchwała Nr XXII/84/24 (projekt)

Rady Dzielnicy Oliwa

z dnia 13 czerwca 2024

 

w sprawie lokalizacji i zmiany nazwy przystanków autobusowych Cystersów 01 i Cystersów 02

 

Na podstawie § 15 ust. 1, pkt. 16 Statutu Dzielnicy Oliwa uchwalonego na podstawie uchwały LII/1169/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 kwietnia 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Dzielnicy Oliwa (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 20 maja 2014 r.  poz. 1954  z późn. zm.)

 

 

Rada Dzielnicy Oliwa uchwala, co następuje:

 

 • 1

Rada Dzielnicy Oliwa wnioskuje o zmianę nazwy przystanków autobusowych Cystersów 01 i Cystersów 02 na Stary Rynek Oliwski 01 i Stary Rynek Oliwski 02

 

 

 • 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Dzielnicy Oliwa.

 

 • 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodnicząca

 Rady Dzielnicy Oliwa

 

   Zofia Pomirska

 

 

 

Uzasadnienie

 

Lokalizacja obu przystanków autobusowych Cystersów 01 i Cystersów 02 znajduje się w znacznej odległości od właściwej ul. Cystersów. Wprowadza to w błąd pasażerów komunikacji miejskiej i prowadzi do dezorientacji turystów w centrum Oliwy.

 

Lokalizacja oraz nazwa przystanków nie powinna wprowadzać chaosu nazewniczego tylko jednoznacznie wskazywać miejsce położenia.

 

Oba przystanki znajdują się przy obecnej ulicy o nazwie Stary Rynek Oliwski. W związku z tym za zasadne uważamy przemianowanie obu przystanków na Stary Rynek Oliwski, co będzie również nawiązaniem do historycznej nazwy znajdującego się w tym miejscu krańca dawnej linii tramwajowej.

 


Uchwała Nr XXII/85/24 (projekt)

Rady Dzielnicy Oliwa

z dnia 13 czerwca 2024

 

w sprawie braku systemowych rozwiązań dla obsługi ruchu turystycznego w Oliwie oraz problemu parkowania autobusów turystycznych przy ul. Cystersów

 

Na podstawie § 15 ust. 1, pkt. 5 i 14 Statutu Dzielnicy Oliwa uchwalonego na podstawie uchwały LII/1169/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 kwietnia 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Dzielnicy Oliwa (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 20 maja 2014 r.  poz. 1954  z późn. zm.)

 

 

Rada Dzielnicy Oliwa uchwala, co następuje:

 

 • 1

Rada Dzielnicy Oliwa wyraża negatywną opinię dla braku efektywnych działań jednostek miejskich związanych z koniecznością stworzenia systemowych rozwiązań dla obsługi ruchu turystycznego w Oliwie oraz problemu parkowania autobusów turystycznych przy ul. Cystersów.

 • 2

 

Rada Dzielnicy Oliwa wzywa Prezydenta Miasta Gdańska do interwencji w powyższych zagadnieniach.

 

 • 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Dzielnicy Oliwa.

 

 • 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodnicząca

 Rady Dzielnicy Oliwa

 

   Zofia Pomirska

 

 

 

Uzasadnienie

 

 

Oliwa – turystyczna chluba Gdańska

 

 

Na początku lutego 2024 roku Gdańska Organizacja Turystyczna opublikowała wyniki badań ruchu turystycznego w Gdańsku w 2023 roku. Powstały one we współpracy z Pomorskim Instytutem Naukowym im. Profesora Brunona Synaka. Według tych badań, drugą pod względem ilości turystów najczęściej odwiedzaną atrakcją Gdańska jest Archikatedra Oliwska. Z wyliczeń jest to ponad 450 tys. osób odwiedzających Oliwę. Zakładając, że gros z tych osób odwiedziło Oliwę w ciągu czterech miesięcy sezonu (czerwiec – wrzesień) – daje to średnią liczbę 3750 turystów dziennie. W statystykach GOT nie ujęto o dziwo oliwskiego ZOO, które gości ma dokładnie policzonych na podstawie sprzedanych biletów. Frekwencja w 2023 roku w Gdańskim Ogrodzie Zoologicznym wyniosła 606 637 osoby. Sumując oba wyniki daje to około miliona przybyszów – głównie w czasie sezonu turystycznego.

 

Naszym zdaniem, dzielnica nie jest w żaden sposób przygotowana na obsługę tak ogromnej rzeszy turystów. Brakuje informacji turystycznej. Brak nawet czytelnych kierunkowskazów z komunikacji miejskiej, mapy SIM już dawno wypłowiały, brakuje parkingów do obsługi autokarów.

 

Problem ul. Cystersów

 

Autobusy turystyczne od lat niszczą chodniki i nawierzchnię ulicy Cystersów w Oliwie. Przed laty wprowadzono zmiany zapisów planu zagospodarowania przestrzennego terenu znajdującego się naprzeciwko Katedry Oliwskiej. Wcześniej zadłużona Archidiecezja Gdańska sprzedała ten teren, który w poprzednim planie był zarezerwowany na potrzeby obsługi ruchu turystycznego wokół świątyni oraz Parku Oliwskiego. Na rzecz budowy nowego osiedla zmieniono plany. Obie strony transakcji z pewnością były zadowolone. Tylko mieszkańcy i Oliwa zostali z problemem. Na niczym skończyły się podpisane przez dewelopera z miastem obietnice partycypowania w budowie alternatywnego parkingu przy ul. Tatrzańskiej i Opackiej. Mieszkańcy mówią wprost, że sprywatyzowano zyski, uspołeczniono problem.

 

To ostatnia uchwała Rady Dzielnicy Oliwa podjęta w tej bardzo długiej kadencji 2019 - 2024.

 

Temat parkowania autobusów przy ul. Cystersów jest zgłaszany jest przez Radę Oliwy od wielu lat. W ostatnim czasie sprawa ta poruszana była publicznie na spotkaniu Prezydent Aleksandry Dukiewicz z mieszkańcami Oliwy w maju 2023. Wcześnie również była zgłaszana na spacerze z radnymi dzielnicy jesienią 2022 roku. Za każdym razem padały zapewnienia o przygotowaniach do rozwiązania tego problemu.

 

Dotychczasowy brak rozwiązania tak prozaicznej a jednocześnie bardzo uciążliwej dla Oliwian sprawy, stawia pod znakiem wiarygodność miasta względem mieszkańców oraz ich przedstawicieli. W wyniku tych i podobnych zaniechań, stawiamy sobie pytania związane z brakiem realnej sprawczości Rad Dzielnic w Gdańsku oraz zasadnością podejmowania wysiłku kandydowania oraz zachęcania kogokolwiek do udziału w wyborach na kolejną kadencję Rady Dzielnicy Oliwa.

 

Brak rozwiązania problemu parkowania autokarów przy ul. Cystersów to danie nam czytelnego sygnału, że tylko marnowaliśmy nasz czas.

 


Aktualności

Radni Dzielnicy

Dyżury

Komisje