Oliwianie.pl

Portal Rady Dzielnicy Oliwa

6 września otrzymaliśmy odpowiedź Prezydenta ds. inwestycji Alana Aleksandrowicza na naszą skargę dotyczącą sposobu budowy oświetlenia przy ulicach: Bytowskiej, Kościerskiej i Kwietnej. 

 

Panie Przewodniczący,

 

Przesyłam podsumowanie dotyczące problemów jakie mamy z wykonawcą oświetlenia.

 

Wykonawca to: SP-Instal z Łodzi

Wartość umowy 484.898,96 zł

Zdjęcia przedstawiają stan budowy z okresu 02-06.08.2021 roku, w którym to wykonawca prowadził roboty bez wymaganego zezwolenia zajęcia pasa drogowego i bez poinformowania inwestora o wykonywanych robotach. Wykonawca za powyższe został ukarany karą administracyjną oraz został zobowiązany do przedstawienia planu naprawczego drzew.

Chronologia zdarzeń wyglądał anstepująco:

  1. 04.08.2021 roku przedstawiciel DRMG w trakcie kontroli budowy stwierdził uszkodzenie systemów korzeniowych drzew o czym poinformowano wykonawcę z żądaniem przedstawienia planu naprawczego.
  2. 04.08.2021 roku DRMG pismem nakazała wstrzymanie robót ze względu na to, że wykonawca od dnia 02.08. 2021 samowolnie prowadził prace w pasie drogowym bez wymaganego zezwolenia i powiadomienia Inwestora,
  3. 19.08 DRMG, GZDiZ wraz z wykonawcą  sporządzono protokół w celu ukarania wykonawcy za samowolne zajęcia Pasa (kara w trybie administracyjnym nakładana przez GZDiZ)
  4. 04-06.08.2021 roku wykonawca wprowadził doraźne zabezpieczenie systemu korzeniowego drzewostanu zgodnie z wytycznymi dendrologa,
  5. 19-26.08.2021 roku DRMG, GZDiZ, Urząd Marszałkowski przy udziale wykonawcy przeprowadził dokładną ocenę zieleni: stwierdzono potencjalne uszkodzenie systemów korzeniowych, nie stwierdzono martwych drzew, jeśli drzewa uschną w przeciągu 5 lat zostanie uruchomiona procedura kar za zniszczenie drzew. Dodatkowo w trakcie kontroli zawnioskowano o wykonanie testów obciążeniowych 22 szt. drzew uszkodzonych podczas prac. Koszt badania pokrywa wykonawca.
  6. Do dnia 03.09. 21 wykonawca nie uzyskał zezwolenia na zajęcie pasa drogowego.  

 

Pozdrawiam,

 

Alan Aleksandrowicz

 


Aktualności

Radni Dzielnicy

Dyżury

Komisje