Oliwianie.pl

Portal Rady Dzielnicy Oliwa

­Uchwała Nr XII/39/21

Rady Dzielnicy Oliwa

z dnia 19 kwietnia 2021 roku

 

w sprawie wyniku otwartego konkursu rzeźbiarskiego na projekt pomnika Ireny Jarockiej

 

Na podstawie § 15 ust. 1 pkt. 14 Statutu Dzielnicy Oliwa uchwalonego na podstawie uchwały LII/1169/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 kwietnia 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Dzielnicy Oliwa (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego, poz. 1954  z 2014 r.)

  

Rada Dzielnicy Oliwa uchwala, co następuje:

 

  • 1

Rada Dzielnicy Oliwa wnioskuje do Prezydenta Miasta Gdańska o zaniechanie realizacji projektu pomnika wyłonionego w otwartym konkursie rzeźbiarskiego na projekt pomnika Ireny Jarockiej.

  • 2

Rada Dzielnicy Oliwa wnioskuje o przeprowadzenie nowego, otwartego konkursu rzeźbiarskiego na projekt pomnika Ireny Jarockiej.

 

  • 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Dzielnicy Oliwa.

 

  • 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                                                                                    Przewodnicząca

 Rady Dzielnicy Oliwa

 

Zofia Pomirska

  

Uzasadnienie

 

Po upublicznieniu wyników otwartego konkursu rzeźbiarskiego na projekt pomnika Ireny Jarockiej do Radnych Dzielnicy Oliwa napłynęło wiele uwag dotyczących pracy, która zdobyła najwyższe uznanie komisji konkursowej.

Z powodów pandemii dyskusja nad wynikami konkursu przeniosła się w dużej mierze do internetu. Ilość i treść negatywnych uwag zaskoczyła Radę Dzielnicy. Bardzo trudno znaleźć w przestrzeni publicznej pozytywną ocenę dla wyniku konkursu.

Konkurs został przeprowadzony bez żadnych konsultacji społecznych. Pomnik ma stanąć na terenie, który jest bardzo ważny dla mieszkańców, czego dali dowód w głosowaniu w jednej z edycji Budżetu Obywatelskiego, która przyniosła gruntowną renowację skweru.

W związku z tym, ze względu na szacunek względem patronki skweru oraz wobec mieszkańców dzielnicy, za zasadne uważamy zaniechanie realizacji wybranej pracy i przeprowadzenie nowego konkursu na projekt pomnika Ireny Jarockiej.


Aktualności

Radni Dzielnicy

Dyżury

Komisje