Oliwianie.pl

Portal Rady Dzielnicy Oliwa

Zwołuję 18 marca (czwartek) o godzinie 19.00 obrady XI sesji Rady Dzielnicy Oliwa w trybie zdalnym (sesja odbędzie się za pomocą programu do komunikacji elektronicznej MS Teams)
z następującym porządkiem obrad:

  1. Zmiany w uchwale w sprawie podziału środków przeznaczonych do dyspozycji Rady Dzielnicy na 2021 rok.
  2. Uchwała w sprawie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia mpzp Oliwa Górna - Plac Inwalidów Wojennych w mieście Gdańsku.
  3. Omówienie możliwości wykorzystania przestrzeni Pętli Tramwajowej w Oliwie.
  4. Omówienie kolejnego etapu zmian w przestrzeni rynku  przy ul. Polanki.
  5. Informacja dot. opinii na temat planów pozyskania drewna w Lasach Oliwskich w 2021 roku.
  6. Omówienie kwestii patronów dla oliwskich placów i skwerów.
  7. Wolne wnioski.
  8. Zakończenie obrad.

Przewodnicząca Rady Dzielnicy Oliwa

Zofia Pomirska


Aktualności

Radni Dzielnicy

Dyżury

Komisje