Rada Dzielnicy Oliwa

środa, 20 marca 2019 r.

AktualnościRadni DzielnicyKomisje

DyżuryStatutDokumentyKontakt

Prezydent Gdańska: wniosek o zmianę planu Oliwa Centrum niezasadny

23.04.2018

Prezydent Gdańska nie przychylił się do wniosku mieszkańców i Rady Dzielnicy Oliwa o zmianę planu zagospodarowania Oliwa Centrum dotyczących funkcji terenów zawartych w kwartale zamkniętym ulicami: Kwietną, Stary Rynek Oliwski, Leśną, Liczmańskiego i Słoneczną w mieście Gdańsku.

We wrześniu ubiegłego roku Rada Dzielnicy Oliwa przyjęła uchwałę, w której wnioskowano o przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zawartych w kwartale zamkniętym ulicami: Kwietną, Stary Rynek Oliwski, Leśną, Liczmańskiego i Słoneczną w mieście Gdańsku.

Jak czytamy w uzasadnieniu do uchwały, „do Rady Dzielnicy Oliwa napłynął wniosek mieszkańców o zmianę ustaleń mpzp 0215 Oliwa Centrum dotyczących funkcji terenów zawartych w kwartale zamkniętym ulicami: Kwietną, Stary Rynek Oliwski, Leśną, Liczmańskiego i Słoneczną w mieście Gdańsku. Od mieszkańców napływają również liczne opinie i obawy dotyczące możliwości zabudowy tych terenów a tym samym zaburzenia skomplikowanych i niezinwentaryzowanych stosunków wodnych, co może grozić doprowadzeniem do katastrofy budowlanej na terenach sąsiednich posesji.”

Poniżej pełna odpowiedź, która napłynęła od zastępcy prezydenta Gdańska Wiesława Bielawskiego.

Dotyczy: wniosku o zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Oliwa Centrum w mieście Gdańsku (z 2003 r.) dla terenów w kwartale zabudowy pomiędzy ulicami: Kwietna, Stary Rynek Oliwski, Leśna, Liczmańskiego i Słoneczna - pismo z dnia 22.09.2017 (data wpływu do BRG 16.10.2017 r.).

Uprzejmie informuję, że Państwa pismo z dnia 16.10.2017 roku zostało rozpatrzone w miesiącu styczniu br. wraz z innymi wnioskami o zmianę lub sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, które wpłynęły w drugim półroczu 2017 roku.

Wszystkie postulaty, wnioski zgłoszone w Państwa piśmie zostały poddane szczegółowej analizie uwarunkowań występujących w rejonie kwartału zabudowy pomiędzy ulicami: Kwietną, Stary Rynek Oliwski, Leśną, Liczmańskiego i Słoneczną oraz ponadto przeanalizowano zgodność proponowanych zmian w zagospodarowaniu z poŁityką przestrzenną miasta określoną w obowiązującym „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska".

Analizy wykazały, że Państwa wniosek o wykluczenie możliwości zabudowy na obszarze, na którym istnieje możliwość inwestowania nie jest zgodny z polityką miasta tj. rozbudową miasta do wewnątrz i przeciwdziałaniu nadmiernemu rozlewaniu się zabudowy poza zwartą i w pełni wykształconą strukturę miejską. W związku z powyższym został on uznany za niezasadny.

Istniejąca zabudowa w kwartale ulic Kwietna, Stary Rynek Oliwski, Leśna, Liczmańskiego i Słoneczna znajduje się w obrębie obszaru wpisanego do rejestru zabytków jako układ urbanistyczny Starej Oliwy wraz zespołem Potoku Oliwskiego. Obowiązujący plan miejscowy Oliwa Centrum w mieście Gdańsku na przedmiotowym obszarze ustala funkcje: usługową mieszkaniową jednorodzinną i wielorodzinnq, które stanowią kontynuację historycznie ukształtowanych struktur. Ze względu na wyjątkowe walory kulturowe obszaru obowiązujący plan miejscowy narzuca ochronę istniejących obiektów zabytkowych, ochronę istniejących podziałów geodezyjnych oraz wprowadza duże ograniczenia związane z nowymi inwestycjami. Dla nowej zabudowy, która może pojawić się zwłaszcza w części zachodniej kwartału, w której znajduje się kilka działek gminnych niezabudowanych plan miejscowy ustala parametry - wysokość, intensywność oraz procent pokrycia działki zabudową - nieco niższe, niż mają obiekty historyczne istniejące (stanowiące 80% istniejącej zabudowy). Wszystkie te ustalenia były wnikliwie analizowane i uzgadniane z Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków na etapie sporządzania planu miejscowego, a także opiniowane z gestorami sieci. Przytoczone w piśmie obawy, że nowe inwestycje przyczynią się do powstania zagrożenia zalewaniem nieruchomości już zainwestowanych, nie znajdują uzasadnienia, gdyż wprowadzenie nowej zabudowy w tym rejonie wymagać będzie od inwestora przeprowadzenia niezbędnych badań gruntowych i zapewnienia prawidłowego odwodnienia terenu. Dla zapewnienia prawidłowej gospodarki wodami opadowymi i podskórnymi niezbędne jest zatem uzupełnienie elementów układu odwadniającego oraz właściwa jego eksploatacja np. odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji deszczowej.

Dziękuję Państwu za zaangażowanie w kwestie planowania przestrzennego, ale w związku z przytoczoną powyżej argumentacją podejmowanie prac planistycznych we wskazanym rejonie Oliwy w celu umożliwienia ograniczenia zabudowy i zmiany funkcji nie jest zasadne.

Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Wiesław Bielawski

wstecz...