Rada Dzielnicy Oliwa

czwartek, 21 marca 2019 r.

AktualnościRadni DzielnicyKomisje

DyżuryStatutDokumentyKontakt

Notatka ze spotkania w dniu 23 listopada 2015r. dotyczącego zagospodarowania Parku Oliwskiego

01.12.2015

Notatka sporządzona przez Urząd Miejski.


Uczestnicy spotkania:


1) Przedstawiciele Rady Dzielnicy i interesariusze społeczni:

Andrzej Osipów - Przewodniczący Rady Dzielnicy Oliwa

Tomasz Strug - Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Oliwa

Marek Szreder - Z-ca Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy Oliwa

Andrzej Drewa - Radny Dzielnicy Oliwa

Tomasz Leżyński - Radny Dzielnicy Oliwa

Ewelina Sobańska - Radna Dzielnicy Oliwa M

ikołaj Sobczak - Radny Dzielnicy Oliwa

Andrzej Stelmasiewicz - Radny Dzielnicy Oliwa

Stella Strug - Radna Dzielnicy Oliwa


dr hab. inż. arch. Aleksander Piwek, prof. nadzw. PG, Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków

dr Jacek Kriegseisen - prezes Oddziału Gdańskiego Stowarzyszenia Historyków Sztuki,Wydział Historyczny UG

dr Maciej Rydel - zarząd Oddziału Gdańskiego Stowarzyszenia Historyków Sztuki, dokumentalista polskich dworów i historii ziemiaństwa

dr Krzysztof Gos - Wydział Biologii UG, Pełnomocnik Dziekana ds. Powołania Nadmorskiego Ogrodu Botanicznego

Alicja Harackiewicz - zarząd Oddziału Gdańskiego Stowarzyszenia Historyków Sztuki

Wiktoria Blacharska - Muzeum Etnograficzne, Oddział Muzeum Narodowego w Gdańsku


2) Przedstawiciele Miasta:

Andrzej Bojanowski - Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Wiesław Bielawski - Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Grzegorz Kaczorowski - Kierownik Centrum Partnerstwa i Biznesu

Omawiane zagadnienia i podjęte ustalenia:

1. Omówienie koncepcji Miasta dotyczącej zagospodarowania terenu Parku Oliwskiego:

1.1 Projekt wstępny - koncepcyjny zagospodarowania Parku Oliwskiego i otoczenia jest rezultatem wstępnych analiz uwarunkowań przestrzennych oraz rynkowych. Dotychczas nie zostały podjęte żadne decyzje w zakresie określenia ostatecznego stopnia ingerencji w substancję zabytkową istniejącej na terenie parku zabudowy dla potrzeb wprowadzenia nowych funkcji oraz regulacji w strukturze i funkcjonowaniu parku.

1.2 Wdrożenie przygotowań do projektu jest spowodowane zdiagnozowanym problemem degradacji obszaru zabytkowego parku wraz z integralnie związaną z nim zabudową. Rewaloryzacja parku jest koniecznością, a działania z niej wynikające wpisują się w szerszy kontekst, gdyż nie tylko wpłyną na aktywizację ale i zwiększenie atrakcyjności obszaru czy wzrost rangi miejsca stanowiącego jedną z wizytówek Miasta Gdańska.

1.3 Równolegle do działań dotyczących określenia sposobu zagospodarowania terenu parku w zakresie istniejącej zabudowy, prowadzone są działania obejmujące rewaloryzację zieleni parkowej. W tym drugim zakresie odbyło się spotkanie z firmami specjalistycznymi, które już wyraziły zainteresowanie opieką nad częściami terenu parku, w zamian m.in. za możliwości promowania swojej działalności czy instalacji tzw. sponsorowanych ławek itp.

1.4 Projekt odbywa się w ramach kontynuacji realizowanych już prac rewaloryzacyjnych terenów zieleni parkowej. Zakres prac obejmuje m.in. przygotowanie terenu pod nasadzenia krzewów i bylin, wykonanie trawników, uzupełnienie nawierzchni ciągów komunikacyjnych.

1.5 Podstawą dla wstępnych założeń projektu jest akceptowana zarówno społecznie, jak i przez PWKZ koncepcja zagospodarowania terenu parku sporządzona na zlecenie ZDiZ w 2008r.

1.6 Projekt przewiduje wstępnie (Cele):

1.7 W ramach projektu rozpoczęto wstępne konsultacje a Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w dwóch obszarach - uzgodnienia zasad rewaloryzacji zabytkowych obiektów Parku oraz pozyskania dla projektu budynku Wozowni

1.8 Wszelkie prace jakie maja być prowadzone będą prowadzone z pełnym poszanowaniem zasad ochrony dziedzictwa historycznego i kulturowego, w ramach zapisów obowiązującego MPZP i pod nadzorem PWKZ, który z uwagi na zabytkowy charakter kompleksu będzie opiniował wszelkie koncepcje i projekty.

1.9 Wstępne analizy prowadzą do wniosku, że dobrym rozwiązaniem w zakresie finasowania projektu, którego szacunkowa wartość o ok. 40 mln. zł. jest wdrożenie partnerstwa publiczno prywatnego.

1.10 Finasowanie z wykorzystaniem partnerstwa wymaga aby partner prywatny mógł w ramach wybudowanej infrastruktury prowadzić działalność komercyjna przynoszącą satysfakcjonującą stopę zwroty - jest to warunkiem brzegowym wejścia w projekt podmiotów prywatnych. Z tego wynika konieczność wskazania na etapie przygotowań zarówno celów publicznych przedsięwzięcia jak też przestrzeni która może zostać wykorzystana w celach komercyjnych.

1.11 Realizacja celów komercyjnych nie oznacza w żadnym razie dewastacji obszaru czy też zmiany jego charakteru - konieczne jest poszukiwanie funkcji które uatrakcyjnią Park nie ingerując w jego historyczny kształt oraz charakter.

1.12 Przykłady z innych krajów (Austria)

1.13 W ramach rewaloryzacji przewidziana jest wstępnie odbudowa jednego z obiektów (Elyzjum) zarówno z uwagi na chęć przywrócenia historycznej zabudowy jak też pozyskanie dodatkowej przestrzeni dla realizacji celów przedsięwzięcia.

1.14 Jeśli chodzi o budynek Palmiarni - nie stanowi on zabytku jako obiekt natomiast jego odbudowa winna odbyć się w obrysie wynikającym z historycznego jego kształtu

1.15 Budynek Wozowni (istniejący) Miasto chciałoby włączyć w projekt aby uzyskać większe możliwości w zakresie programowanych funkcji i w tym zakresie prowadzone są wstępne konsultacje.

1.16 Odnośnie problemu utrzymania palmy w budynku rotundy (Palmiarnia) Miasto wskazuje na poniższe problemy:

2. Postulaty zgłoszone na spotkaniu ze strony społecznej:

2.1 Utrzymanie odpowiedniego charakteru wnętrz Pałacu Opatów - wskazano, iż wiele obiektów historycznych po ich komercjalizacji zachowało jedynie zewnętrznie charakter zabytkowy, tracąc całkowicie charakter wnętrz pałacowych.

2.2 Wielokrotnie podkreślono intencję zachowania zabytkowej palmy. Jednocześnie wskazywano na przykłady ze świata kiedy utrzymywano tego typu rośliny stanowiące wizytówkę. Jednocześnie postulujący wskazali, iż zdają sobie sprawę z faktu, iż działania takie maja charakter kosztowny, należy jednak zastanowić się czy nie warto tych kosztów ponosić. W tym kontekście postuluje się wykorzystanie „potencjału marketingowego" palmy i propagowania informacji dotyczących tego obiektu przyrodniczego, tak aby ukazać jego atrakcyjność.

2.3 Wielokrotnie w kontekście całokształtu projektu wskazywano postulat podjęcie dialogu z opinią publiczną i środowiskami opiniotwórczymi na etapie krystalizowania się koncepcji projektu w zakresie planowanych przez miasto działań i przewidywanych funkcji.

2.4 Rewaloryzacja zielenie - wskazano na konieczność odtworzenia zieleni niskopiennej (w miarę możliwości). Jako przykład na degradacje ciekawych obszarów parku wskazano tzw. alpinarium gdzie nasadzone były rośliny górskie ale niewłaściwa opieka nad tym obiektem spowodowała zniszczenie tej roślinności m.in. przez samosiewy drzew.

2.5 Zachowanie historycznej zieleni - wskazano na konieczność zadbania o to aby odtwarzać roślinność w parku nie na zasadzie nasadzania tych samych gatunków roślin z nowych sadzonek lecz nasadzanie roślin z sadzonek uzyskanych z istniejących roślin co dawałoby w jakimś sensie efekt historyczności tej zieleni.

2.6 Odstąpienie od budowy „nowych" obiektów ,

2.7 Odtworzenie lekkiej architektury parkowej w postaci pawilonów jakie historycznie były umiejscowione w parku

2.8 Wprowadzenie ograniczeń funkcji do takiego zakresu który zagwarantuje zachowanie charakteru kulturowego miejsca na wysokim poziomie

2.9 Wyrażono obawy o dewastacje parku poprzez wprowadzenie zwiększonego ruchu pojazdów w przypadku nowopowstałych funkcji komercyjnych.

2.10 Wyrażono wole aby działania związane z rewitalizacja zieleni prowadzone były w niezależnie od działa rewaloryzacji obiektów kubaturowych .

2.11 Zwrócono uwagę na to iż w praktyce funkcjonowały w Polsce projekty które były realizowane w sposób godny naśladowania i były dofinansowywane ze środków publicznych w tym unijnych - jako taki przykład wskazano rewaloryzację ogrodów Wilanowskich.

3. Ustalenia

3.1 Miasto jest na wstępnym etapie koncepcyjnym i wyraża wolę dialogu z podmiotami, które zechcą zaoferować swoją współpracę w kształtowaniu projektu. W tym celu zwróci się do uczestników spotkania z zaproszeniem do udziału w konsultacjach. Planowany termin pierwszych konsultacji - w tygodniu 30.11-4.12.

3.2 Dalsze działania konsultacyjne(zakres, harmonogram, formuły spotkań) zostaną uzgodnione z interesariuszami społecznymi na pierwszym spotkaniu.

3.3 Miasto deklaruje przeanalizowanie możliwości dofinasowania projektu ze środków publicznych, w tym unijnych. Jednocześnie Miasto zwraca uwagę, iż wskazywany przez uczestników projekt rewaloryzacji ogrodów Wilanowskich został zrealizowany ze środków NFOŚiGW i obejmował wykonanie prac dotyczących gospodarki zielenią tj. zakupu 29 tys. sadzonej roślinności wieloletniej, uporządkowania zieleni, wprowadzenia nowych nasadzeń i ich pielęgnacji. Koszt przedsięwzięcia ok.5,5 mln zł. Kwota dotacji ok. 5 mln zł. Jest to zatem przedsięwzięcie o skali nieporównywalnej w zakresie nakładów z planowanymi pracami w Parku Oliwskim.

wstecz...