Rada Dzielnicy Oliwa

czwartek, 21 marca 2019 r.

AktualnościRadni DzielnicyKomisje

DyżuryStatutDokumentyKontakt

Obwieszczenie dot. budowy kan. deszczowej ul.: Grottgera, Bażyńskiego, Tetmajera, Kasprowicza

11.05.2015

Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ulic Grottgera, Bażyńskiego, Tetmajera i Kasprowicza, przebudowa wodociągu i wymiana przyłączy oraz odtworzenie nawierzchni jezdni i chodników


OBWIESZCZENIE


Stosownie do art. 49. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. 2013.267 z późn zm.), w związku z art.74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.2013.1235 z późn. zm.) Wydział Środowiska Urzędu Miejskiego w Gdańsku reprezentujący Prezydenta Miasta Gdańska zawiadamia, że na wniosek Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska złożony do tut. organu w dniu 7 kwietnia 2015 r. (wpływ uzupełnienia: 29.04.2015 r.) wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dlainwestycji pn.:


Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ulic Grottgera, Bażyńskiego, Tetmajera i Kasprowicza, przebudowa wodociągu i wymiana przyłączy oraz odtworzenie nawierzchni jezdni i chodników


W związku z powyższym informuje się właścicieli, zarządców i użytkowników terenu objętego przedmiotową inwestycją, a także terenów przyległych do niego,
o możliwości składania w Urzędzie Miejskim w Sali Obsługi Mieszkańców pisemnych wniosków, uwag bądź zastrzeżeń dot. ww. sprawy, w terminie 7 dni od daty doręczenia obwieszczenia (doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia)


Dokumenty do wglądu w Wydziale Środowiska Urzędu Miejskiego w Gdańsku w pokoju 317 w budynku przy ul. Kartuskiej 5 w godzinach pracy urzędu.

Na stronie miasta obwieszczenie zostało zamieszczone 6 maja 2015 roku.

wstecz...