Rada Dzielnicy Oliwa

piątek, 22 marca 2019 r.

AktualnościRadni DzielnicyKomisje

DyżuryStatutDokumentyKontakt

Sprawozdanie z działalności Rady Osiedla Oliwa za 2013 rok

01.05.2014

Rada Osiedla Oliwa w 2013 kontynuowała swoją działalność rozpoczętą w maju 2011 roku jako jednostka pomocnicza miasta Gdańska. Do naszych zadań statutowych należy:

1) reprezentowanie we współpracy z radnymi Miasta Gdańska interesów mieszkańców jednostki pomocniczej wobec władz miasta i innych jednostek pomocniczych,

2) zapewnienie mieszkańcom udziału w decydowaniu w sprawach związanych z funkcjonowaniem i rozwojem jednostki pomocniczej,

3) umożliwienie uczestnictwa społeczności lokalnych w rozstrzyganiu spraw związanych z interesem ogólnomiejskim, a mających wpływ na warunki życia w miejscu zamieszkania,

4) organizowanie samopomocy mieszkańców i wspólnych przedsięwzięć na rzecz miejsca zamieszkania,

5) kształtowanie i upowszechnianie odpowiedzialności obywatelskiej za dobro wspólne.

Radę Osiedla Oliwa tworzy 15 radnych. Na potrzeby działań rady funkcjonują w niej 4 Komisje Tematyczne:

1. Komisja edukacji, kultury, sportu i promocji;

2. Komisja rozwoju przestrzennego i ochrony środowiska;

3. Komisja samorządu i ładu publicznego;

4. Komisja spraw społecznych i ochrony zdrowia.

Skład poszczególnych komisji znajduje się na stronie internetowej www.oliwianie.pl

Informacje o pracach Rady Osiedla Oliwa:

W 2013 roku Rada Osiedla Oliwa funkcjonowała w niezmienionym składzie.

Funkcję Przewodniczącego Rady sprawuje p. Andrzej Osipów, funkcję Zastępcy Przewodniczącego - p. Zofia Pomirska. Stanowisko Przewodniczącego Zarządu Osiedla piastuje p. Tomasz Strug, zaś jego zastępcą jest p. Marek Szreder.

Na ośmiu sesjach, które odbyły się w 2013 roku Rada Osiedla Oliwa podjęła 14 uchwał:

1. Uchwała Nr XIX/32/13 Rady Osiedla Oliwa z dnia 12 lutego 2013 roku w sprawie przeznaczenia środków finansowych.

2. Uchwała Nr XIX/33/13 Rady Osiedla Oliwa z dnia 12 lutego 2013 roku w sprawie sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania Oliwa Górna rejon ulic Karpackiej i Czyżewskiego w mieście Gdańsku.

3. Uchwała Nr XX/34/13 Rady Osiedla Oliwa z dnia 3 kwietnia 2013 roku w sprawie przeznaczenia środków finansowych.

4. Uchwała Nr XX/36/13 Rady Osiedla Oliwa z dnia 3 kwietnia 2013 roku w sprawie sytuacji mieszkańców i budynków zabytkowej zajezdni tramwajów konnych przy al. Grunwaldzkiej 535 – 537 w Gdańsku Oliwie.

5. Uchwała nr XXI/37/13 Rady Osiedla Oliwa z dnia 21 maja 2013 roku w sprawie budowy małego placu zabaw w rejonie ulic Cystersów i Kanapariusza.

6. Uchwała nr XXI/38/13 Rady Osiedla Oliwa z dnia 21 maja 2013 roku w sprawie zakazu poruszania się na wyznaczonych ulicach dla samochodów ciężarowych o masie całkowitej przekraczającej 16 ton.

7. Uchwała nr XXII/39/13 Rady Osiedla Oliwa z dnia 29 maja 2013 roku w sprawie zarządzania boiskiem szkolnym po dawnym Gimnazjum nr 23 przy ul. Cystersów 13.

8. Uchwała Nr XXII/40/13 Rady Osiedla Oliwa z dnia 29 maja 2013 roku w sprawie określenia priorytetowych zadań dla jednostki pomocniczej do ujęcia w projekcie budżetu Miasta na następny rok budżetowy.

9. Uchwała nr XXII/41/13 Rady Osiedla Oliwa z dnia 29 maja 2013 roku w sprawie przyjęcia wniosków do Bazy Projektów Inwestycyjnych Miasta Gdańska.

10. Uchwała Nr XXIII/42/13 Rady Osiedla Oliwa z dnia 19 września 2013 roku w sprawie przeznaczenia środków finansowych.

11. Uchwała Nr XXIV/43/13 Rady Osiedla Oliwa z dnia 21 listopada 2013 roku w sprawie przeznaczenia środków finansowych.

12. Uchwała Nr XXIV/44/13 Rady Osiedla Oliwa z dnia 21 listopada 2013 roku w sprawie wpisania Hali Widowiskowo – Sportowej „Olivia” w Gdańsku Oliwie do rejestru zabytków województwa pomorskiego.

13. Uchwała Nr XXV/45/13 Rady Osiedla Oliwa z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie przeznaczenia środków finansowych.

14. Uchwała Nr XXV/46/13 Rady Osiedla Oliwa z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie zaopiniowania projektu Statutu Dzielnicy Oliwa.

Pełna treść uchwał oraz protokoły z sesji rady znajdują się na stronie internetowej Rady Osiedla Oliwa: www.oliwianie.pl

Informacje o rozdysponowaniu środków finansowych pozostających do dyspozycji Rady

Osiedla Oliwa:

W 2013 roku na działalność statutowa otrzymaliśmy kwotę 103 422, którą wydatkowaliśmy na następujące cele:

L.p.

Wniosek

Kwota

103 422,00 zł

1

Spacer edukacyjny

750,00 zł

2

Turniej Piłkarski "3 maj, UE" - nagrody

350,00 zł

3

Warsztaty plastyczne - SP nr 23

600,00 zł

4

Ptaki w poezji - konkurs recytatorski dla dzieci

300,00 zł

5

Sfinansowanie zakupu ławek zewnętrznych

15 000,00 zł

6

Sfinansowanie zakupu tablic ogłoszeniowych na przystankach

21 000,00 zł

7

Sfinansowanie budowy placu zabaw w formie siłowni zewnętrznej

30 000,00 zł

8

Sfinansowanie nafród w kacji :Sportowe piłkarskie lato 2013"

350,00 zł

9

Sfinansowanie projektu edukacyjno-edukacyjny "Bo ze Wsi"

500,00 zł

10

Festyn integracyjny

500,00 zł

11

Sfinansowanie potrzeb szkolnych - ZSZ nr 2

3 000,00 zł

12

Sfinansowanie potrzeb szkolnych - ZSAKiHU

3 000,00 zł

13

Sfinansowanie potrzeb szkolnych - V LO

3 000,00 zł

14

Sfinansowanie potrzeb szkolnych - ZKPiG nr 17

3 000,00 zł

15

Sfinansowanie potrzeb szkolnych - SP nr 23

3 000,00 zł

16

II Bieg Oliwski

2 000,00 zł

17

Spotkania i spacery edukacyjne "Oliwskie Historie"

600,00 zł

18

"Wieczory opowieści" - spotkania edukacyjne WiMBP f. nr 2

1 200,00 zł

19

Opłata za domene internetową

90,00 zł

20

Dofinansowanie nagród turniej tenisa stołowego - ZKPiG nr 17

350,00 zł

21

Dofinansowanie nagród turniej sportowy Dzień Niepodległości

350,00 zł

22

Zakup paczek dla potrzebujących mieszkańców

4 000,00 zł

23

Sfinansowanie warsztatów plastycznych dla dzieci - SP nr 23

1 500,00 zł

24

Sfinansowanie zajęć gimnastycznych - ZKPiG nr 17

1 500,00 zł

25

Sfinansowanie warsztatów plastycznych dla seniorów

3 000,00 zł

26

Dofinansowanie wigilii dla oliwskich seniorów

2 000,00 zł

27

Warsztaty plastyczne dla dzieci - PS nr 23

800,00 zł

28

Utrzymanie zieleni w Parku Oliwskim

1 682,00 zł

29

POZOSTAŁO:

0,00 zł

WYKORZYSTANO:

103 422,00 zł

Informacje dodatkowe

W roku 2013 Rada Osiedla Oliwa kontynuowała współpracę z dzielnicową Komendą Policji, Strażą Miejską, Zarządem Dróg i Zieleni w Gdańsku (zwłaszcza w zakresie zwiększania bezpieczeństwa) i Biurem Rozwoju Miasta Gdańska (w zakresie planowania i opiniowania planów zagospodarowania przestrzennego Oliwy) oraz Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie i Nadleśnictwem Gdańsk. Ponadto regularnie współpracujemy ze szkołami i z parafiami zlokalizowanymi na terenie naszej dzielnicy, z klubem osiedlowym Ad- Rem (wsparcie finansowe imprez sportowych organizowanych przez ten klub), a także z fundacjami i stowarzyszeniami, biblioteką i lokalnymi mediami. Członkowie rady biorą udział w pracach Forum Rad Osiedli w Gdańsku (struktura pozioma) dla współpracy z innymi Radami Osiedli w Gdańsku.

Z inicjatywy Rady w ubiegłym roku granice naszej dzielnicy zostały oznakowane specjalnymi tablicami drogowymi. Zadbaliśmy także o odpowiednie oznaczenie wyjątkowego obiektu w oliwskim parku, jakim są groty szeptów. W otoczeniu grot stanęła tabliczka z informacją na temat ich historii i działania. Prowadziliśmy także konsultacje z mieszkańcami na temat miejsc, w których można by było posadzić nowe drzewa. W związku z wprowadzeniem „reformy śmieciowej” w trosce o mieszkańców zorganizowaliśmy dyżury i pomagaliśmy wypełnić deklaracje dotyczące wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W późniejszym terminie problemy z terminowym wywozem śmieci i związane z tym zagrożenie epidemiologiczne stały się przyczyną apelu Przewodniczącego Zarządu, Tomasza Struga skierowanego do Prezydenta Miasta Gdańska. Na szczęście, po tej interwencji sytuacja zaczęła się normować. W trosce o poprawę bezpieczeństwa doprowadziliśmy także, na wniosek mieszkańców, do wprowadzenia zakazu wjazdów TIR-ów do centrum dzielnicy. Prowadziliśmy również aktywne działania na rzecz pierwszego w naszym mieście Budżetu Obywatelskiego.

Wiele naszych działań łączyło przyjemne z pożytecznym. I tak dużą popularnością cieszył się spacer edukacyjny po lasach oliwskich połączony z sadzeniem drzewek i ogniskiem zorganizowany przez Radną Ewelinę Sobańską we współpracy z Lasami Państwowymi. Spacery stały się też częścią programu edukacyjnego „Oliwskie historie”, prowadzonego przez przewodnika Łukasza Darskiego. Podczas spacerów można było spojrzeć na przestrzeń naszej dzielnicy przez pryzmat indywidualnych wspomnień różnych pokoleń oliwian.

Biorąc pod uwagę specyficzną strukturę demograficzną w Oliwie, szczególną troską otaczamy starsze osoby. Znalazły one w naszej siedzibie gościnną przystań, dzięki cyklicznym spotkaniom integracyjnym pod nazwą „Kawa dla seniora”, za organizację których odpowiedzialna była Radna Stella Strug. Swoim wsparciem objęliśmy także najmłodszych mieszkańców Oliwy, którzy z entuzjazmem uczestniczyli w zorganizowanych w siedzibie Rady sobotnich zajęciach plastycznych, prowadzonych przez panie nauczycielki ze Szkoły Podstawowej nr 23. Z kolei i starsi i młodsi od ubiegłego roku mogą korzystać z obiektów rekreacyjnych (place zabaw, siłownia zewnętrzna) wybudowanych ze środków pieniężnych będących w dyspozycji Rady. Wydarzeniem sportowym, które zdobyło szeroki rozgłos, stał się zorganizowany przez Radę po raz kolejny malowniczy Bieg Oliwski (osobą odpowiedzialną za niego była Radna Ewelina Sobańska). Przyświecał mu szlachetny cel: wsparcie chorego na białaczkę Kamila.

Miłym akcentem na zakończenie roku stała się Wigilia Oliwian, zorganizowana w siedzibie Rady. Jej przedłużeniem stało się wsparcie w postaci paczek świątecznych rozwiezionych przez członków Rady najbardziej potrzebującym mieszkańcom naszej dzielnicy.

O naszych działaniach informuje prowadzona przez Radę Osiedla Oliwa strona internetowa www.oliwianie.pl oraz profil na Facebooku.

Radni Osiedla Oliwa regularnie spotykali się z mieszkańcami dzielnicy na cotygodniowych dyżurach (wtorki godz. 18 – 19) (szczegółowy wykaz dyżurujących na stronie www.oliwianie.pl).

Należy wspomnieć także o obecności na obradach Rady Osiedla Oliwa gości, którzy

podejmowali się wespół z radnymi Osiedla debaty na temat problemów naszej dzielnicy.

Oprócz mieszkańców Oliwy w sesjach RO brali udział Radni Miasta Gdańska: p. Piotr Borawski, p. Małgorzata Chmiel, p. Żaneta Geryk, p. Jarosław Gorecki, p. Jacek Teodorczyk.

Przewodniczący Rady Z-ca Przewodniczącego Rady

Andrzej Osipów Zofia Pomirska

wstecz...