Rada Dzielnicy Oliwa

czwartek, 21 marca 2019 r.

AktualnościRadni DzielnicyKomisje

DyżuryStatutDokumentyKontakt

Projekt Statutu Dzielnicy Oliwa do konsultacji z mieszkańcami

09.10.2013

UCHWAŁA NR XLII/939/13 RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia 26 września 2013 r. w sprawie przyjęcia projektu Statutu Dzielnicy Oliwa.

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ) oraz § 64 ust. 2 Statutu Miasta Gdańska stanowiącego załącznik do uchwały Nr LI/1431/2010 Rady Miasta Gdańska z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Gdańska (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego Nr 119 poz. 2300 z dnia 27 września 2010 r.)
uchwala się, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się projekt Statutu Dzielnicy Oliwa stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Projekt Statutu podlega konsultacji z mieszkańcami stosownie do treści art. 35 ust.1 ustawy o samorządzie
gminnym.
§ 3. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gdańsku oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Rady Dzielnicy Oliwa.

Przewodniczący Rady Miasta
Gdańska
Bogdan Oleszek

>>> Projekt Statutu Dzielnicy Oliwa

wstecz...