Rada Dzielnicy Oliwa

piątek, 22 marca 2019 r.

AktualnościRadni DzielnicyKomisje

DyżuryStatutDokumentyKontakt

Przystąpienie do sporządzenia mpzp "Oliwa Górna rejon ulicy Opackiej"

18.09.2013

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Gdańska o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z p.z.) , oraz art. 39 ust.1 pkt 1 w związku z art. 46 pkt.1 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz.1227 z p.z.)zawiadamiam o:
podjęciu przez Radę Miasta Gdańska następujących uchwał o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Nr uchwały Rady Miasta Gdańska oraz data jej podjęcia

Nazwa planu

XLI/899/13 z dn. 29.08.2013 r.

Zabornia rejon ulicy tzw. Nowej Olchowej

XLI/900/13 z dn. 29.08.2013 r.

Oliwa Górna rejon ulicy Opackiej

XLI/901/13 z dn. 29.08.2013 r.

Piecki Migowo rejon ulic Myśliwskiej i Widok

XLI/902/13 z dn. 29.08.2013 r.

Rudniki – Błonia rejon giełdy kwiatowej przy ulicy Miałki Szlak i Rzęsnej

XLI/903/13 z dn. 29.08.2013 r.

Rudniki na zachód od Trasy Sucharskiego w rejonie węzła Błonia

XLI/904/13 z dn. 29.08.2013 r. zmieniająca uchwałę XXXI/613/12 RMG z dnia 27.09.2012 r.

Kokoszki Przemysłowe rejon ulicy Bysewskiej i Biologicznej

oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dotyczącej każdego w/w projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionych planów miejscowych oraz do prognoz oddziaływania na środowisko, które zostaną sporządzone do tych planów, w formie pisemnej do Prezydenta Miasta Gdańska na adres
Biuro Rozwoju Gdańska
ul. Wały Piastowskie 24, IV piętro
80-855 Gdańsk
oraz ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrzenia ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres e-mailowy:brg@brg.gda.pl
w terminie do dnia 09 października 2013 r.
Wniosek powinien zawierać: nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

wstecz...