Rada Dzielnicy Oliwa

piątek, 22 marca 2019 r.

AktualnościRadni DzielnicyKomisje

DyżuryStatutDokumentyKontakt

Polanki - Zachód III - Zapoznaj się z projektami miejscowych planów zagospodarowania

01.07.2013

Od 3 lipca w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska można zapoznać się z projektami siedmiu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Projekty wraz z prognozą wyłożone będą do publicznego wglądu do 31 lipca 2013 roku.

Wyłożone do publicznego wglądu projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko:

· Łostowice - trzcinowisko obejmujący obszar ograniczony: od wschodu - ul. Wielkopolską i Ofiar Grudnia 79; od północy - rezerwą terenową projektowanej ulicy tzw. Nowej Świętokrzyskiej; od zachodu i południa - fragmentem granicy gminy miasta Gdańsk z gminami Kolbudy i Pruszcz Gdański.

· Klukowo-Rębiechowo rejon ulic Radiowej i Telewizyjnej obejmujący obszar pomiędzy ulicami: Radiową, Nową Spadochroniarzy, Telewizyjną i bocznicą kolejową.

· Rejon ulicy Polanki - Zachód III obejmujący obszar ograniczony: od północy usługami zdrowia przy ul. Polanki 121, od wschodu - ul. Polanki, od południa - usługami zdrowia przy ul. Polanki 117, od zachodu - granicą Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego.

· Brętowo rejon ulic Dolne Migowo i Rakoczego obejmujący obszar ograniczony: od północy ul. Dolne Migowo, od północnego-wschodu ul. Rakoczego, od wschodu i zachodu wzgórzami morenowymi, na odcinku północno-zachodnim osiedlem Nowiec, zaś od południa nasypem Pomorskiej kolei Metropolitalnej.

· Brzeźno rejon ulic Krasickiego i Gałczyńskiego obejmujący obszar ograniczony: od północy wzdłuż ul. Krasickiego, od wschodu wzdłuż terenu szkoły, od południa wzdłuż ul. I. Gałczyńskiego, od zachodu wzdłuż ul. Gdańskiej.

· Klukowo rejon ulicy Azymutalnej obejmujący obszar po obu stronach ulicy Azymutalnej, na zachód od ul. Spadochroniarzy.

· Kokoszki na południe od ul. Kartuskiej - przy lesie II obejmujący obszar ograniczony: od północy ul. Kartuską, od wschodu - terenami zabudowy mieszkaniowej i usługowej, od zachodu - lasem, od południa - przebiegiem projektowanej ulicy lokalnej.

Z projektami planów miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko zapoznać można się w siedzibie BRG, ul. Wały Piastowskie 24 (IV piętro) od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 15.00. Projekty planów miejscowych (wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w trakcie wyłożenia do publicznego wglądu) dostępne są również w wersji elektronicznej na stronie internetowej Biura Rozwoju Gdańska: www.brg.gda.pl

Terminy dyskusji publicznych w Biurze Rozwoju Gdańska, (ul. Wały Piastowskie 24) nad przyjętymi w wyłożonych projektach planów miejscowych rozwiązaniami:

· 15.07.2013 r., godz. 17.00 - projekt planu Łostowice - trzcinowisko,

· 16.07.2013 r., godz. 17.00 - projekt planu Klukowo-Rębiechowo rejon ulic Radiowej i Telewizyjnej

· 17.07. 2013 r., godz. 17.00 - Rejon ul. Polanki - Zachód III

· 18.07.2013r., godz. 17.00 - Brętowo rejon ulic Dolne Migowo i Rakoczego

· 22.07.2013r., godz. 17.00 - Brzeźno rejon ulic Krasickiego i Gałczyńskiego

· 24.07.2013r., godz. 17.00 - Klukowo rejon ul. Azymutalnej

· 31.07.2013r., godz. 17.00 - Kokoszki na południe od ulicy Kartuskiej - przy lesie II

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać:

w nieprzekraczalnym terminie do 14 sierpnia 2013 r.

· na piśmie do Prezydenta Miasta Gdańska z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, Pisma należy kierować na adres Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80 -855 Gdańsk,

lub

· w postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego, kwalifikowanego certyfikatu na adres mailowy: brg@brg.gda.pl

W czasie wyłożenia projektów miejscowych planów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko - można zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy, tj. projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, prognozą oddziaływania na środowisko do tego planu, opinią Państwowego Powiatowego inspektora Sanitarnego
w Gdańsku, opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku.

Zainteresowani udziałem w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania projektu planu na środowisko, mogą składać do ww. dokumentacji uwagi i wnioski, które mogą być wnoszone:

w nieprzekraczalnym terminie do 14 sierpnia 2013 r.

· w formie pisemnej do Prezydenta Miasta Gdańska na adres Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80 - 855 Gdańsk,

· ustnie do protokołu, w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska (pokój nr 401) od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 15.00

· za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres mailowy brg@brg.gda.pl

(!) Uwagi i wnioski złożone po upływie wyżej podanego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

Uwagi do projektu planu oraz wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Gdańska w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie uwag zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Biura Rozwoju Gdańska na stronie internetowej http://bip.brg.gda.pl.

wstecz...