Rada Dzielnicy Oliwa

środa, 20 marca 2019 r.

AktualnościRadni DzielnicyKomisje

DyżuryStatutDokumentyKontakt

Zawiadomienie o wykonywaniu robót budowlanych bez stosownego pozwolenia

30.11.2012

W związku z rozpoczęciem prac budowlanych na ul. Wita Stwosza, Zarząd Osiedla Oliwa złożył zawiadomienie o wykonywaniu robót budowlanych bez stosownego pozwolenia i bez stosownej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji z jednoczesnym żądaniem natychmiastowego ich wstrzymania i wyjaśnienia sprawy. Zarząd Osiedla Oliwa zawiadomił również właściwe instytucje o możliwości wyrządzenia znaczącej szkody na podstawie art. 24 ustawy z 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie.

załącznik do pism

Gdańsk Oliwa, 29 listopada 2012

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla miasta Gdańsk

Dotyczy: tzw. utwardzenia poboczy w ciągu ulicy Wita Stwosza w Gdańsku.

Zarząd Osiedla Oliwa zawiadamia o wykonywaniu robót budowlanych bez stosownego pozwolenia z żądaniem natychmiastowego ich wstrzymania i wyjaśnienia sprawy.

22 listopada br. rozpoczęła się budowa zatoczek parkingowych w ciągu ulicy Wita Stwosza i alei Wojska Polskiego w Gdańsku. Prace mają zostać ukończone do 20 grudnia br. Inwestycja prowadzona jest na zlecenie Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku przez firmę zewnętrzną na podstawie dokumentacji ZDiZ, w ramach zamówienia „Utwardzenie poboczy wciągu ulic Wojska Polskiego i Wita Stwosza w Gdańsku".

Załączona do przetargu dokumentacja projektowa zawiera projekty wykonawcze miejsc postojowych dla samochodów. Zdaniem Zarządu Osiedla Oliwa jest to faktyczna budowa miejsc parkingowych.

Zastępca prezydenta Gdańska Maciej Lisicki w publicznych wypowiedziach mówił o budowie miejsc parkingowych w zatoczkach w kontekście planowanej budowy pasów rowerowych na ul. Wita Stwosza i al. Wojska Polskiego. W prezentacji przedstawianej mieszkańcom na spotkaniu publicznym 20 września br. pokazywano slajdy zliczające ilość przyszłych miejsc parkingowych (zdjęcie slajdu w załączniku - zarząd osiedla dysponuje materiałem video ze spotkania z wiceprezydentem Lisickim).

Wnosimy o natychmiastowe wstrzymanie prac z powodu braku pozwolenia na budowę, która jest wymagana w tym przypadku. Budowane zatoczki na dotychczasowych trawnikach nie są żadnym utwardzaniem pobocza lecz budową miejsc parkingowych.

Wymogi dotyczące budowy określa ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2003 r. nr 207, poz. 2016 z późn. zm.).Budowa miejsc parkingowych wymaga uzyskania pozwolenia na budowę a nie zgłoszenia jak miało to miejsce w tym przypadku. Bez pozwolenia można budować maksymalnie 10 miejsc parkingowych. W ramach wykonywanego obecnie „utwardzania" powstaje kilkadziesiąt miejsc parkingowych.

W przypadku pozwolenia na budowę konieczne jest również wcześniejsze uzyskanie „Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach Inwestycji" z ewentualną koniecznością wykonania „Raportu o Oddziaływaniu na Środowisko". Dla przykładu,decyzja taka była wydawana przy przebudowieulicy Kaprów i Asnyka w Gdańsku Oliwie. Społeczeństwo mogło się wówczas odnieść do decyzji i w określonym czasie zgłosić swoje uwagi. W przypadku „utwardzania" o taką decyzję wedle naszej wiedzy nie występowano.

Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2010 r., nr 213, poz. 1397), wskazuje w swoim § 4., do jakich rodzajów postępowań stosuje się dotychczasowe przepisy. Uważamy, że realizowana inwestycja budowy parkingu objęta jest dyspozycją § 3 ust. 1 pkt 56) Rozporządzenia, należy przyjąć, iż uzyskanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych stało się koniecznym warunkiem uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę.

Dodatkowo cześć inwestycji jest prowadzona na terenie objętym ścisłą ochrona Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków. Stara Oliwa jest objęta ochroną konserwatorską, ochronie podlega też zieleń i starodrzew. Wykonując roboty drogowe w ramach „utwardzania pobocza drogi"wedle naszych informacji pominięto procedurę uzyskania opinii od WUOZ.

Prowadzona inwestycja niesie również ryzyko szkód ekologicznych imożliwość wyrządzenia znaczącej szkody na podstawie art. 24 ustawy z 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie. Niszczone są trawniki, elementy zieleni, może zostać naruszona bryła korzeniowa zabytkowego starodrzewu.

Licząc na szybkie powstrzymanie prac i wyjaśnienie sprawy,


z wyrazami szacunku

Tomasz Strug

Przewodniczący Zarządu Osiedla Oliwa


Załącznik: Fragment prezentacji pokazującej ilość miejsc parkingowych przed i po realizacji inwestycji, pokazywanej na spotkaniu zorganizowanym przez Urząd Miasta Gdańska dotyczącym planów wyznaczenia na ulicy Wita Stwosza i alei Wojska Polskiego pasów rowerowych

Utrzymują:

1.Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku

2.Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków - Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Gdańsku

3.Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku

4.Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku

5.Media

Gdańsk Oliwa, 29 listopada 2012

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku

Dotyczy: tzw. utwardzenia poboczy w ciągu ulicy Wita Stwosza w Gdańsku.

Zarząd Osiedla Oliwa zawiadamia o wykonywaniu robót budowlanych bez pozwoleniai bez stosownej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji.

Zarząd Osiedla Oliwa zawiadamia również o możliwości wyrządzenia znaczącej szkody na podstawie art. 24 ustawy z 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie.

22 listopada br. rozpoczęła się budowa zatoczek parkingowych w ciągu ulicy Wita Stwosza i alei Wojska Polskiego w Gdańsku. Prace mają zostać ukończone do 20 grudnia br. Inwestycja prowadzona jest na zlecenie Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku przez firmę zewnętrzną na podstawie dokumentacji ZDiZ, w ramach zamówienia „„Utwardzenie poboczy wciągu ulic Wojska Polskiego i Wita Stwosza w Gdańsku".

Załączona do przetargu dokumentacja projektowa zawiera projekty wykonawcze miejsc postojowych dla samochodów. Zdaniem Zarządu Osiedla Oliwa jest to faktyczna budowa miejsc parkingowych bez wymaganego pozwolenia.

W przypadku pozwolenia na budowę konieczne jest również wcześniejsze uzyskanie „Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach Inwestycji" z ewentualną koniecznością wykonania „Raportu o Oddziaływaniu na Środowisko". Dla przykładu,decyzja taka była wydawana przy przebudowieulicy Kaprów i Asnyka w Gdańsku Oliwie. Społeczeństwo mogło się wówczas odnieść do decyzji i w określonym czasie zgłosić swoje uwagi. W przypadku „utwardzania" o taką decyzję wedle naszej wiedzy nie występowano.

Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2010 r., nr 213, poz. 1397), wskazuje w swoim § 4., do jakich rodzajów postępowań stosuje się dotychczasowe przepisy. Uważamy, że realizowana inwestycja budowy parkingu objęta jest dyspozycją § 3 ust. 1 pkt 56) Rozporządzenia, należy przyjąć, iż uzyskanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych stało się koniecznym warunkiem uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę.

Prowadzona inwestycja niesie również ryzyko szkód ekologicznych imożliwość wyrządzenia znaczącej szkody na podstawie art. 24 ustawy z 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie. Niszczone są trawniki, elementy zieleni, może zostać naruszona bryła korzeniowa zabytkowego starodrzewu.

Licząc na szybkie powstrzymanie prac i wyjaśnienie sprawy,


z wyrazami szacunku

Tomasz Strug

Przewodniczący Zarządu Osiedla Oliwa


Załącznik: Fragment prezentacji pokazującej ilość miejsc parkingowych przed i po realizacji inwestycji, pokazywanej na spotkaniu zorganizowanym przez Urząd Miasta Gdańska dotyczącym planów wyznaczenia na ulicy Wita Stwosza i alei Wojska Polskiego pasów rowerowych

Utrzymują:

1.Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku

2.Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku

3.Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków - Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Gdańsku

4.Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku

5.Media

wstecz...