Rada Dzielnicy Oliwa

czwartek, 21 marca 2019 r.

AktualnościRadni DzielnicyKomisje

DyżuryStatutDokumentyKontakt

Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

15.09.2012

Informacja Biura Rozwoju Gdańska.

Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z p.z.) , oraz art. 39 ust.1 pkt 1 w związku z art. 46 pkt.1 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz.1227 z p.z.)zawiadamiam o:

podjęciu przez Radę Miasta Gdańska następujących uchwał o przystąpieniu do sporządzenia miejscowegoplanu zagospodarowania przestrzennego

Nr uchwały Rady Miasta Gdańska oraz data jej podjęcia / Nazwa planu


XXIX/583/12 z dn. 30.08.2012 r. /Oliwa Górna w rejonie ulic Karwieńskiej i Spacerowej
XXIX/584/12 z dn. 30.08.2012 r. /Oliwa Górna rejon Katedry Oliwskiej II

Załączniki graficzne do wyżej wymienionych uchwał, szczegółowo określające granice planów znajdują się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta

w Gdańsku oraz na stronie internetowej www.brg.gda.ploraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na

środowisko dotyczącej każdego w/w projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski do wyżej wymienionych planów miejscowych oraz do prognoz oddziaływania na środowisko,

które zostaną sporządzone do tych planów, w formie pisemnej do Prezydenta Miasta Gdańska na adres:

Biuro Rozwoju Gdańska

ul. Wały Piastowskie 24, IV piętro

80-855 Gdańsk


oraz ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrzenia ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres e-mailowy:brg@brg.gda.plw terminie do dnia 12 października 2012 r.

Wniosek powinien zawierać: nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

wstecz...