Rada Dzielnicy Oliwa

piątek, 22 marca 2019 r.

AktualnościRadni DzielnicyKomisje

DyżuryStatutDokumentyKontakt

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Oliwa Górna Rejon Zespołu Młyna XI"

08.02.2012

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Oliwa Górna Rejon Zespołu Młyna XI w Mieście Gdańsku" (nr 0244) został wyłożony do publicznego wglądu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Projekt jest wyłożony do 29 lutego w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska przy ul. Wały Piastowskie 24 w Gdańsku w godzinach od 9 do 15.

Granica obszaru planu przebiega:

- od południa - wzdłuż Kwietnej

- od północy - wzdłuż granicy terenu instytutu PAN

- z pozostałych stron - po granicach podziałów geodezyjnych

prognoza.pdf

rysunek_projektu_planu.pdf

uchwala.pdf

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Gdańska z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia14 marca 2012 r.Pisma należy kierować na adresBiuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80 -855 Gdańsk,lub w postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego, kwalifikowanego certyfikatu na adres mailowy:brg@brg.gda.pl

Jednocześnie informuję, żezgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227 z późniejszymi zmianami)w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko,w miejscu i czasie wyłożenia projektów w/w planów miejscowych do publicznego wglądu można zapoznać się z niezbędną dokumentacja sprawy tj. projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, prognozą oddziaływania na środowisko do tego planu, opinią Państwowego Powiatowego inspektora Sanitarnego w Gdańsku, opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku. Zainteresowani udziałem w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania w/w projektów planu na środowisko, mogą składać do w/w dokumentacji uwagi i wnioski, które mogą być wnoszone: w formie pisemnej do Prezydenta Miasta Gdańska na adresBiuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80 -855 Gdańsk,ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres mailowybrg@brg.gda.plw nieprzekraczalnym terminie do dnia14 marca 2012 r.

Uwagi i wnioski złożone po upływie wyżej podanego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

Uwagi do projektu planu oraz wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Gdańska w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie uwag zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Biura Rozwoju Gdańska na stronie internetowejhttp://bip.brg.gda.pl.

wstecz...